Gebruikersvoorwaarden

Voorwaarden voor het gebruik van uw account.

Gedragsregels

Wettelijk

 • De Universiteit Leiden respecteert binnen de grenzen van de wet de vrijheid van meningsuiting.
 • Voor het gebruik van universitaire voorzieningen gelden wettelijke gedragsregels (bijvoorbeeld laster).
 • Bepaalde vormen van computermisbruik (bijvoorbeeld hacken) vallen onder de strafwetgeving.

Overig
 • De universiteit stelt naleving van de Regeling ICT- en Internetgebruik verplicht.
 • Elektronische communicatie stelt hogere eisen op het gebied van zorgvuldigheid, beleefdheid, e.d. Beledigende, bedreigende of obscene taal is niet toegestaan.
 • Bij elektronische communicatie gelden de standaard gedragsregels bij het gebruik van geschreven of gesproken communicatie.

Gebruik van universitaire voorzieningen

Doeleinden

 • Het is verboden universitaire voorzieningen te gebruiken voor doeleinden die onverenigbaar zijn met de doeleinden van de universiteit. 
 • De universitaire voorzieningen zijn primair bedoeld voor onderwijs en onderzoek en dat heeft voorrang boven al het andere gebruik.
 • Het is verboden universitaire voorzieningen te gebruiken voor commerciële doeleinden, tenzij hiervoor toestemming is verleend.

Beeldvorming 
 • Uw gebruik van universitaire voorzieningen associëren anderen met activiteiten van de Universiteit Leiden of veronderstellen dat die instelling uw werkzaamheden heeft goedgekeurd.
 • De naam van de Universiteit Leiden kan schade oplopen indien uw gebruik niet duidelijk is gerelateerd aan onderwijs of onderzoek.
 • Geef om misverstanden te voorkomen zonodig aan dat u persoonlijk verantwoordelijk bent voor de door u verspreide gegevens.

Software en hardware
 • Gebruik universitaire voorzieningen op een zorgvuldige wijze.
 • Het is verboden om de goede werking van universitaire computers en netwerken te verstoren.
 • Het gebruik van universitaire computers of netwerken mag niet leiden tot schade voor anderen.
 • Diefstal of vernieling van universitaire voorzieningen wordt aangegeven bij de politie.
 • Het aansluiten van eigen apparatuur (laptop, USB-stick) mag niet leiden tot verstoringen in het netwerk.
 • Laptops mogen alleen aangesloten worden op daarvoor aangewezen plekken. 

Beveiliging
 • Het is verboden om beveiligingsmaatregelen van de Universiteit Leiden en andere instellingen te omzeilen.
 • Het is verboden om hiaten in een beveiliging op te sporen en/of te gebruiken.
 • Het is verboden om in te breken op de beveiliging van computersystemen of om deze zonder toestemming te "testen".
 • Het is verboden om beveiligingslekken te verspreiden. Geef deze door aan de Helpdesk van het ISSC.

Accounts en wachtwoorden
 • Elke gebruiker is persoonlijk aansprakelijk voor het gebruik van accounts en wachtwoorden die door de Universiteit Leiden aan haar/hem zijn uitgereikt.
 • Wachtwoorden worden als privé-eigendom van een gebruiker gezien.
 • Het is verboden om accountgegevens aan derden (zoals collega's, studenten, vrienden of familieleden) door te geven.
 • Het is verboden om derden met uw persoonlijk toegewezen account toegang te verlenen tot universitaire voorzieningen.
 • Het is verboden en in sommige gevallen strafbaar om op onrechtmatige wijze in het bezit te komen van de beveiligde identificatie-informatie (zoals wachtwoorden en PIN-codes) van andere personen.
 • Pogingen tot het omzeilen van een accountsysteem of het onrechtmatig gebruik van het account van een ander wordt door de universiteit beschouwd als een vorm van (poging tot) diefstal. 

Communicatie
 • Het is verboden om spam te verzenden.
 • Het is verboden kettingbrieven per mail te verzenden.
 • Het is verboden om zich als een andere gebruiker voor te doen (bijvoorbeeld een ander e-mailadres als afzender opgeven).
 • Anonieme communicatie is in de wetenschappelijke omgeving over het algemeen niet gebruikelijk.

Vertrouwelijkheid

Vertrouwelijke gegevens

 • Behandel alle gegevens vertrouwelijk (bestanden, mail, loggegevens en backups).
 • Het is verboden gegevens in te zien of te gebruiken, ondanks dat deze door de eigenaar onvoldoende zijn afgeschermd.
 • Het is verboden onbeveiligde persoonsgebonden gegevens (zoals gebruikersnaam, mailadres en geopende bestanden) te gebruiken als hiermee de privacy wordt geschonden.
 • Het is verboden om systematisch het computergebruik te monitoren of af te luisteren.
 • Het is verboden gegevens uit universitaire adresboeken ter beschikking te stellen aan derden. 

Vertrouwelijkheid doorbreken
In de volgende gevallen mogen bevoegde personen vertrouwelijke gegevens inzien:
 • bij onderzoek naar een strafbaar feit
 • bij overtreding van de spelregels
 • bij wettelijke verplichting
 • bij inroepen van hulp helpdesk door gebruiker
 • bij voorkomen of verhelpen van schade

Intellectueel eigendomsrecht

Academische producten (computerprogramma's en documenten) zijn auteursrechtelijk beschermd. Er is toestemming van de eigenaar nodig om deze gegevens te dupliceren, gebruiken of distribueren. Het opvragen, bekijken, verzamelen, samenvoegen of gebruiken van gegevens of programma's zonder toestemming van de rechthebbende kan een inbreuk zijn op diens rechten.

Overtreding van de spelregels

Computer- of netwerkmisbruik wordt direct gemeld aan het faculteitsbestuur of de directie van de desbetreffende eenheid, waarna nader onderzoek volgt en/of disciplinaire acties worden opgelegd. Hangende het onderzoek kan de toegang tot universitaire voorzieningen tijdelijk worden ontzegd.

Aansprakelijkheid

De Universiteit Leiden is niet aansprakelijk voor verlies van gegevens en tijd als gevolg van computer- en netwerkstoringen. De Universiteit Leiden voorziet niet in compensatie bij verlies van persoonlijke bestanden, software en hardware, welke het gevolg zijn van het gebruik van universitaire voorzieningen.

Laatst Gewijzigd: 01-04-2015